De start van een nieuw zorgsysteem in Zalau/Salaj.  
De stichting Acasa  
Ontwikkeling van de kliniek en andere projecten  
Wensen  

Ontwikkeling van de kliniek en andere projecten  
Sinds 2005 is hier de doelstelling bijgekomen om samen met de Limburgse scholen voor beroepsonderwijs een aantal scholen in Zalau en Salaj zowel materieel als inhoudelijk te ondersteunen om mensen een goede beroepsopleiding te geven en daardoor voor te bereiden op een werkzame plek in de samenleving. Einde 2006 zijn 32 vrachtwagens met machines en onderdelen vanuit Heerlen naar deze scholen gegaan.
Binnen de samenwerking tussen de Limburgse onderwijsinstellingen voor VMBO en de scholen in Salaj vinden uitwisselingen plaats die zeer vruchtbaar blijken te zijn.
 
Zeer belangrijk is het feit dat een aantal sponsoren bij de start van de bouw van de kliniek een zeer groot bedrag in geld ingebracht hebben om het zorgcentrum te realiseren: circa € 600.000,00.
 
Daarnaast is voor een groot bedrag aan middelen in natura geschonken: de c.v.-installatie, hoge stoomdrukapparatuur, een industriële wasserij, een instellingskeuken, 2000 m² tegels, alle meubilair alsmede vele kleinere onderdelen voor de bouw (circa € 700.000,00).
 
De gemeente Zalau heeft de grond ter beschikking gesteld, heeft de infrastructuur rondom het gebouw aangelegd en heeft gezorgd dat alle voorzieningen (water, gas, electriciteit als mede riolering) tot aan het gebouw op kosten van de gemeente aangelegd werden (€ 700.000,-).
 
 
 
 
Sinds de opening van de kliniek op 31 mei 2004 hebben we dankzij vele sponsoren de technische apparatuur in de kliniek op hoog niveau kunnen houden. We hebben alle technische mogelijkheden die nodig zijn om mensen te revalideren.
 
Voor opleiding van medewerkers in de zorg en uitwisseling is er een contract gesloten tussen de Nederlandse Stichting MeanderGroep Zuid Limburg en de Roemeens-Nederlandse Stichting ACASA (de zorgaanbieder in Zalau) om tenmiste voor de duur van 3 jaar ondersteuning te bieden middels opleiding en uitwisseling.
De Stichting MeanderGroep Zuid Limburg is echter met enthousiasme ook na die drie jaar doorgegaan met de ondersteuning via inzet van medewerkers in onze kliniek.
 
De eerste 8 Roemeense verpleegkundigen zijn in 2001 reeds 5 maanden te gast geweest in Kerkrade. Daarna zijn enkele malen professionals van de MeanderGroep Zuid Limburg enkele weken in onze kliniek geweest om ter plekke met de medewerkers van de kliniek te werken en dus praktisch te laten zien hoe een en ander kwalitatief goed ingevuld kan worden.
In 2006 hebben vanuit de Meander Groep ZL een verpleegkundige met managementervaring samen met zijn (Roemeense) vrouw enkele periodes van een aantal weken ondersteuning direct in het werkveld geboden.
 
Ook een professional op het gebied van keuken, hygiene en schoonmaak uit de Meander Groep heeft enkele keren een aantal weken meegeholpen bij de opzet van keuken en poetsdienst.
 
In 2007 is een ergotherapeute vanuit de Stichting Philadelphia Nederland een half jaar in onze kliniek actief geweest om ergotherapie op te starten (belangrijk vak in de revalidatie) en medewerkers te trainen zodat deze medewerkers het werk kunnen voortzetten als zij weer naar Nederland teruggekeerd zou zijn. Dank zij de geweldige inzet van betrokken medewerkster is dit een enorm geslaagde aanpak geweest die continuïteit heeft gegeven aan ergotherapie in onze kliniek en in de thuiszorg.
In september 2008 is een aktiviteitenbegeleider van de Stichting MeanderGroep Zuid Limburg naar Zalau gegaan om onze medewerkers aldaar te trainen in het opzetten en begeleiden van aktiviteiten die passen in het revalidatieprogramma.
 
Vanaf 2010 worden door de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg trainingen gegeven door een team van een revalidatiearts, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.
 
Op 1 september 2006 is een speeltuin - naast de kliniek – geopend met een leerpad voor gehandicapte mensen en een aantal speeltoestellen die speciaal gemaakt zijn voor gehandicapte kinderen. De bedoeling is dat onze gehandicapte kinderen onder andere middels het samenspelen met gezonde kinderen uit de omgeving weer een plekje in de samenleving gaan vinden.
Het is hartverwarmend te zien hoe veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze speeltuin door de mensen uit de omgeving en uit de stad en hoe onze kinderen weer contacten leggen.
 
Uiteraard hebben wij de erkenningen van het Ministerie voor Volksgezondheid van Roemenië voor het bieden van thuiszorg alsmede voor het bieden van revalidatie en zorg in en vanuit ons nieuwe centrum.
 
De erkenningen houden in:
 
1       een erkenning voor het bieden van thuiszorg (een nieuw begrip in Roemenië);
2       een erkenning voor het bieden van revalidatie en zorg in dagbehandeling (mensen worden ’s ochtends opgehaald en ’s avonds naar huis gebracht) en een erkenning voor klinische revalidatie en zorg: 18 bedden kinderrevalidatie en 102 bedden voor volwassenen en ouderen. In 2010 krijgen wij een grotere erkenning voor kinderrevalidatie.
3       Een erkening voor het bieden van welzijnszorg voor ouderen.
 
In de ruim 5 jaar dat we functioneren, hebben we meer dan 600 kinderen en 3000 volwassenen in zorg en behandeling gehad.
 
Uiteraard zijn we hiermee erg blij. Probleem voor ons is dat op dit moment meer dan 600 kinderen en meer dan 12.000 volwassenen – een schatting - (in het bijzonder ouderen) op onze hulp wachten.
 
Inmiddels hebben we de ervaring opgedaan dat weeskinderen die bijna autistisch en volledig immobiel bij ons in de kliniek komen, na een aantal weken vrijwel volledig opknappen en gezond onze kliniek kunnen verlaten. Helaas zijn we wettelijk verplicht hen terug te sturen naar het instituut waar ze vandaan gekomen zijn. Het gevolg is dat zij na zeer korte tijd weer terugvallen op hun oude niveau!!!
Dit is aanleiding voor ons geweest om een samenwerkingsverband aan te gaan met een aantal gemeenten en het district (de provincie) om een goede oplossing voor deze kinderen te realiseren.
 
 
Gemeenten bieden een huis aan, Onze stichting renoveert de huizen. Wij zoeken pleegouders die vervolgens 7-8  van onze weeskinderen opvangen totdat ze “uitvliegen”. Het district betaalt de exploitatiekosten.
In augustus 2008 zijn we op deze manier gestart (twee huizen zijn gerealiseerd) waardoor we voor een aantal kinderen een gezonde toekomst kunnen opbouwen.
De twee families in de twee huizen functioneren uitstekend, de kinderen zijn goed geïntegreerd in de samenleving en boeken goede resultaten op school.
 
Om gerevalideerde mensen toch een arbeidsplek in de samenleving aan te kunnen bieden werken wij op dit moment aan een project om een sociale werplaats op te zetten. We hebben hiervoor reeds twee grote hallen ter beschikking die door de provincie opgeknapt worden. Het gebouw moet afgebouwd worden. Vervolgens moeten de benodigde machines verworven worden. Wellicht is het allerbelangrijkste dat wij het aanbod van een sociale werkplaats in Nederland hebben gekregen dat zij de mensen in Salaj gaan trainen: “train de trainer”.
 
Ik ben gaarne bereid om aan mensen die bereid zijn ons te helpen uitvoerig mondeling en middels videobeelden, foto’s en tekeningen alle informatie te verschaffen die men aanvullend aan de in deze stukken verschafte informatie wil hebben.
 
Nadrukkelijk wil ik aan deze brief nog toevoegen dat alle mensen die in de genoemde stichtingen samenwerken aan dit project geen enkel financieel belang hebben en dat alle kosten die door hen gemaakt worden door hen zelf gedragen worden.
 
Wij hebben zeer veel te danken aan een aantal bedrijven in de verschillende specialisaties voor bouwen en constructie  die met hun adviezen, hun daadwerkelijke inbreng met advies en toezicht op de bouw ter plaatse in Zalau en met inbreng van materialen en geld het mogelijk maken deze bouw te realiseren.
 
Daarnaast hebben we door een grote inbreng van diverse sponsoren (onder wie verschillende katholieke congregaties) een belangrijk deel van het geld gekregen om de bouwkosten en andere projectkosten te financieren.
De salarissen van de medewerkers worden helemaal betaald door de Roemeense ziektekostenverzeraar. De exploitatie van de kliniek is sluitend en gezond.