De start van een nieuw zorgsysteem in Zalau/Salaj.  
De stichting Acasa  
Ontwikkeling van de kliniek en andere projecten  
Wensen  

De start van een nieuw zorgsysteem in Zalau/Salaj.  
Aanleiding tot de start van dit project was een bezoek dat een Roemeense delegatie uit Zalau, de hoofdstad van de provincie Salaj in het Noord Westen van Roemenië, in december 1996 heeft gebracht aan Zuid Limburg om zich te verdiepen in structuur en bestuur van onze Nederlandse samenleving.
Dit als voorbereiding op een ontwikkelingsprogramma dat de beleidsmakers in hun eigen provincie wilden opstarten.
 
Een onderdeel van hun programma was een oriëntatie op de zorg zoals die in Nederland gebruikelijk is. Diep onder de indruk van een tweedaags bezoek aan de instellingen van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade (momenteel de Stichting MeanderGroep Zuid Limburg) hebben zij de indringende wens uitgesproken om van onze kant hulp en steun te krijgen bij de ontwikkeling van verantwoorde zorg aan hun zieken en gehandicapten.
 
Een bezoek van een Limburgse delegatie in februari 1997 aan de verschillende instellingen voor zorg in Salaj (ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, weeshuis en bejaardenhuizen) heeft de Limburgse delegatie diep bewogen.
Teruggekeerd in Nederland voelde iedereen zich verplicht om te proberen een structurele hulpverlening tot stand te brengen. Om het eenvoudig te zeggen: als je dit gezien hebt, ben je uit beginsel van burenhulp en naastenliefde niet meer vrij om niet deze hulp te ontwikkelen.
 
Vele maanden zijn voorbij gegaan met nader onderzoek naar reële mogelijkheden, nagaan op welke wijze een hulpprogramma past bij de cultuur van de mensen in Roemenië. Hoe wordt hulp zinvol en hoe kan een dergelijk hulpprogramma gefinancierd worden. Nog vele keren in 1997, 1998 en 1999 ben ik zelf teruggegaan naar Zalau en Salaj om onze veronderstellingen te toetsen en te onderzoeken op welke wijze ook draagvlak ter plekke aanwezig was.
 
Dit hield in vele gesprekken met de plaatselijke hulpverleners, met de zorginstellingen en zeker ook met de overheden op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau (het ministerie van volksgezondheid in Bukarest). De inspectie volksgezondheid en gehandicaptenzorg in het district Salaj is bij alles zeer nauw betrokken geweest.
 
 
Als laatste toets om na te gaan wat reëel zou kunnen zijn, hebben wij een internist/revalidatiearts, een geriater en twee ervaren verpleegkundigen in 2000 uitgenodigd om als Roemeense deskundigen een maand in onze instellingen in Kerkrade te komen werken.
Vele avonden hebben deze vier deskundigen met mensen uit onze instellingen gediscussieerd om uit te vinden op welke wijze een structurele verbetering van de zorg in Roemenië bereikt zou kunnen worden.
 
Aldus voorbereid hebben wij een stichting opgericht, de Stichting zorg voor ouderen en chronisch zieken Salaj om de ontwikkeling van het hulpprogramma ter hand te nemen.
Vanaf het begin was er de medewerking van de overheden:
 
·        de gemeente Zalau stelde de benodigde grond op een uitstekende locatie om niet ter beschikking voor de duur van 99 jaar;
·        de provincie Salaj zegde alle medewerking toe bij het verkrijgen van de vele benodigde vergunningen;
·        het Ministerie voor Volksgezondheid garandeerde de exploitatiekosten na realisatie van het centrum. Een door ons gestelde voorwaarde was dat de toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen gegarandeerd wordt.
De overeenkomst is ondertekend door de Staatssecretaris voor gehandicaptenzorg namens het ministerie, de President van het district Salaj, de Burgemeester van de stad Zalau en de Inspectie voor gehandicaptenzorg die het toezicht moet uitoefenen op de kwaliteit van de zorg.
 
Het architectenbureau Satijn en technisch Bureau Nijsten bleken bereid te zijn om geheel om niet (!) de plannen voor het te bouwen centrum en de begeleiding van de bouw  “op afstand” op zich te nemen. In werkelijkheid zijn zij 15 keer naar Zalau gereisd om mede te werken aan de realisatie van het project.
 
Tijdens de besprekingen van het projectplan met de burgemeester van Zalau en de president van het district (provincie) Salaj werd een dringend beroep op ons gedaan om in een dergelijk project in ieder geval ook structurele hulp te ontwikkelen aan gehandicapte kinderen van wie er zeer velen zijn in Roemenië zonder enige vorm van revalidatie of hulp. Na “ampel” beraad hebben wij niet “nee” kunnen zeggen en hebben ook deze opdracht op ons genomen, overtuigd van de juistheid van de argumenten omdat we zelf met pijn in het hart hebben moeten zien dat gehandicapte kinderen geen enkele vorm van hulp of zorg krijgen.
 
 
Dit was aanleiding om de taakstelling van de “Stichting zorg voor ouderen en chronisch zieken” uit te breiden en de naam van de stichting aan te passen:
Stichting CaSa/ Care centre Salaj.